knihkupectví jako doma

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky v platném znění od 1. 12. 2019.

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Dodací podmínky
 5. Cena zboží a Platební podmínky
 6. Osobní odběr
 7. Práva z vadného plnění
 8. Odstoupení od kupní smlouvy
 9. Další práva a povinnosti smluvních stran
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení
 12. Informace v souvislosti a smyslu § 198 a § 260 tr. zák.
 13. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového stránky provozovatele na adrese odznakytretirise.cz a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Provozovatelem (také Prodávajícím) internetové stránky www.odznakytretirise.cz je společnost:

FIX CONSULTING, s.r.o.
Příkop 843/4,
Brno-Zábrdovice, 602 00
IČ : 063 76 096
Objednávky: www.odznakytretirise.cz
Ostatní dotazy: +420608773873
Email: smatasro@gmail.com

1.4. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese odznakytretirise.cz, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu / odeslal řádnou objednávku.

1.5. Zákazník, který prostřednictvím internetu / systému internetové stránky/ odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to stránky obchodu odznakytretirise.cz umožňují, může zákazník provádět objednávání a rezervaci zboží též bez registrace přímo z webových stránek odznakytretirise.cz.

2.2. Při registraci uživatelského účtu a při objednávání je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání nebo rezervaci zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutno údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetové stránky na adrese odznakytretirise.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

3.2. Internetová stránka prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro kamenné prodejny provozovatele. Poskytnutá sleva je platná pouze při objednání obou knih současně přes www.odznakytretirise.cz . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové stránce www.odznakytretirise.cz   je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetové stránky prodávajícího) způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním a způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.5. Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.

3.6. Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

3.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

3.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

3.11. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro kamenné prodejny provozovatele. Poskytnutá sleva je platná pouze při objednání přes www.odznakytretirise.cz .

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Zasilkovna.cz), kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky a po připsání peněz na účet prodávajícího.

4.2. Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce:
 Zasilkovna.cz:
 – běžně druhý následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího

4.3. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši:

Poštovné zdarma při nákupu nad Kč 10.000,--.

Zasilkovna.cz – 99 Kč – při platbě na účet
 

4.5. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

4.6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

4.7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Platby na účet
Při platbě na účet Prodávajícího bude kupujícímu zaslán objednávkový email a postupuje dle zobrazených instrukcí.

 Platba v hotovosti

Kupující má možnost zakoupit zboží i v hotovosti, a to po předběžné domluvě na emailu smtasro@gmail.com

5.2. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 5.5. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.10. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě kupujícímu.

 1. OSOBNÍ ODBĚR

6.1. Prostřednictvím internetového obchodu si též může zákazník vybrat a zakoupit zboží prostřednictvím internetového formuláře za účelem jeho případného nákupu v některé z kamenných provozoven prodávajícího zvolené zákazníkem ve formuláři. Potvrzením koupě se prodávající zaváže, že vybrané zboží bude zákazníkovi k dispozici v příslušné provozovně prodávajícího po dobu 14 dní ode dne potvrzení přijetí platby.

6.2. V případě, že prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, potvrdí rezervaci zboží na pobočkách (místo koupě) standardně do 24 hodin od okamžiku odeslání požadavku na osobní vyzvednutí zboží.

6.3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena na základě předvedení zboží při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího, přičemž na takovou koupi zboží se nevztahují tyto obchodní podmínky internetové stránky, s výjimkou tohoto čl. 6 a čl. 10. Zákazník tak mimo jiné nemá právo od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, tedy v tomto případě do čtrnácti dnů od převzetí zboží, neboť nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem. Kupní smlouva se v takovém případě řídí obecnými právními předpisy, popřípadě obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v příslušné provozovně.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

7.3. Ustanovení článku 7.2. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.6. Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 7.7. VOP.

 1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od kupní smlouvy.

7.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.8. Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 7.2. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

7.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího ( „reklamace“), a to v místě určeném prodávajícím, reklamace v písemné formě lze zasílat doporučenou poštou na níže uvedenou adresu:

HB Production, s.r.o.
Dvořákova 2922/16, 669 02, Znojmo

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.11. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

7.12. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

7.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

7.14. Zboží z obchodu odznakytretirise.cz je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:  prohlédl zásilku před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

7.15. Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce.
Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

8.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 8.1. těchto obchodních podmínek).

8.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

8.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: HB Production s.r.o., Dvořákova 2922/16, 669 02, Znojmo, nebo předá prodávajícímu na adrese:  HB Production s.r.o., Dvořákova 2922/16, 669 02, Znojmo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

8.7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

8.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.10. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: smtasro@gmail.com . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.odznakytretirise.cz  v sekci O nás/Ochrana soukromí

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

11.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2019. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na odznakytretirise.cz

11.3. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a podmínkami GDPR(sekce Ochrana soukromí), a že s nimi bez výhrad souhlasí.

11.4. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

SPOLEČNÁ INFORMACE VYDAVATELE KNIHY A PROVOZOVATELE INTERNETOVÉ STRÁNKY:

Autoři, užívající na tomto webu a v těchto nabízených publikacích vyobrazení historických předmětů z období let 1933 – 1945, které obsahují symboly nacismu, prohlašují, že tyto slouží pouze sběratelským, vzdělávacím a vědeckým účelům, a jsou si vědomi protizákonnosti při jejich použití pro podporu a propagaci hnutí, směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu § 260 tr. zák., či pro hanobení národa, rasy a přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod ve smyslu § 198 tr. zák. Autoři se zároveň zříkají odpovědnosti za zneužití tohoto materiálu třetí osobou a prohlašují, že jejich dílo nepropaguje nic ve smyslu výše uvedených zákonů.